TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo ribų), vandenvietės, vandens ruošimo statinių, nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai.

Ypatingų statinių kategorijai priskirtų vandens ėmimo, ruošimo tiekimo, statinių, nuotekų valyklų (neskirtų statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui), technologinio proceso projektiniai sprendiniai rengiami technologijos dalyje, įvertinus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies ypatumus.

Įvadinių vandentiekio ir nuotekų tinklų (iki sklypo ribos) teritorijos, kai keičiamos esamos žemės paviršiaus altitudės, sklypo sutvarkymo režimas, tinklų apsauginės zonos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais sudėties reikalavimais, įvertinant šios dalies ypatumus.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai.

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.

Techninės specifikacijos. Bendruoju atveju jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens nuvedimui, gaisrų gesinimui ir kt.):

  • – bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant šios Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;
  • – statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo, vamzdynų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, hidroizoliavimo, dažymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
  • – statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo medžiagoms ir t. t.;
  • – įrenginių naudojimui: vandens ir nuotekų kokybei kontroliuoti, stebėsenai atlikti, cheminėms medžiagoms naudoti, higienai ir darbų saugai užtikrinti, technologinei įrangai ir vamzdynams prižiūrėti, remontuoti, dažyti, bandymams, praplovimams atlikti;
  • – kiti specifiniai reikalavimai.

Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

  • – vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo, automatinių gaisro gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso ir tiekimo funkcinės schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;
  • – pastatų aukštų planai, automatinės gaisrų gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų pagrindinių įrenginių ir tinklų išdėstymu (M1:100–M1:200);
  • – už sklypo ribų nutiestų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, drenažo ir t. t.) planai (ilgiai, skersmenys ir kt.), su techninėmis charakteristikomis (M1:500);
  • – sklypo inžinerinių tinklų planas su tinklų techninėmis charakteristikomis (ilgiai, skersmenys ir kt.) (M1:500);
  • – pastatų planai su vandentiekio ir nuotekų tinklais (M1:100–M1:200).

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.