TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

Technologijos dalis

Technologijos dalyje pateikiami produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo, kitos planuojamos ūkinės veiklos, įrenginių, reikalingų produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą planuojamą ūkinę veiklą parinkimo, suplanavimo ir technologinio proceso projektiniai sprendiniai.

 Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo ir vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai vadovaujantis šioje dalyje išdėstytais reikalavimais ir įvertinus papildomus specifinius projektinių sprendinių sudėties reikalavimus, nurodytus kitose Projekto dalyse, rengiami technologijos dalyje.

Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai, skirti statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui, rengiami šilumos gamybos ir tiekimo, elektrotechnikos, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse.

Gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos technologijos dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:

Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai.

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte ar brėžiniuose.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

  • – bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų, paslėptų darbų sąrašai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;
  • – reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių transportavimui į statybvietę, saugojimui, montavimui, atskirų įrenginių ir procesų išbandymui, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);
  • – reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), technologiniams įrenginiams, kontrolės, matavimo, apskaitos prietaisams, kėlimo, transportavimo priemonėms, tarai, higienos ir darbo saugos priemonėms ir kt. ir jų darbo aplinkai, taip pat technologiniams įrenginiams, kurie dirbs specifinėje aplinkoje (drėgnose, šaltose, karštose, sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose ar zonose);
  • – reikalavimai technologinės įrangos pamatų projektavimui.

Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

  • – produkcijos gamybos technologinio proceso schema su pagrindiniais įrenginiais, jų pagrindinėmis charakteristikomis ir kitais duomenimis;
  • – pagrindinių technologinių įrenginių išdėstymo pastatuose planai ir pjūviai (M1:50–M1:200);
  • – galimų sprogiminių zonų pavaizdavimas technologiniuose brėžiniuose ir jų pjūviuose (M 1:50–M 1:200), nurodant išplitimo ribas.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.