TechninisProjektas.lt

Visi Projektavimo Darbai Vienoje Vietoje​
Pasidalink su draugais:

<<Grįžti į pagrindinį puslapį

 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis

 Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui skirto šilumos (karšto vandens ir garo katilinių, šilumos punktų), suspausto oro (kompresorinių), šalčio (šaldytuvų, šaldymo kompresorinių) gamybos ir transformavimo technologinio proceso, šilumos, šalčio skysčio tiekimo tinklų už sklypo ribų, sklype, pastatuose, taip pat šių tinklų darbui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai.

Šilumos ir šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso projektiniai sprendiniai rengiami nepažeidžiant esminių statinių reikalavimų, vadovaujantis Statytojo parengta užduotimi, įrenginių saugos reikalavimais, galiojančiais įstatymais ir norminiais dokumentais.

Antžeminių ir požeminių šilumos tiekimo tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos žemės paviršiaus altitudės, aplinkos tvarkymo režimas, statomi tinklų aptarnavimui reikalingi pastatai ar susisiekimo komunikacijos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, įvertinant šios dalies ypatumus.

Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro:

Aiškinamasis raštas. Jame pateikiami sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai.

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.

Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai, kokybės reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienam technologiniam procesui (katilinei, šiluminiam punktui, kompresorinei, šaldytuvui, tiekimo tinklams):

  • – bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, sąrašas dokumentų, kuriuos turi parengti Rangovas ir perduoti Statytojui, kiti reikalavimai;
  • – reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių montavimui, kontrolei, bandymams, sertifikavimui, atitikties įvertinimui, potencialiai pavojingų įrenginių registravimui, šilumos ir hidroizoliavimui, antikoroziniam padengimui, dažymui, suvirinimui ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (tarp jų leistinų defektų lygmenys, leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai), medžiagų, gaminių sertifikavimui ir atitikties deklaravimui;
  • – reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, nurodant įrenginių darbines charakteristikas (Po, Ps, Ts, terpė, apkrovos ir kt.), komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, atramoms, vamzdžiams, šilumos, hidroizoliacinėms, antikorozinio padengimo, dažymo medžiagoms ir t. t. ir jų darbo aplinkai.

Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

  • – šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso, tiekimo funkcinės schemos su techninėmis charakteristikomis ir rodikliais;
  • – šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo patalpų planai (nurodant patalpų eksplikaciją ir gamybinę kategoriją) su pagrindinių įrenginių (taip pat pagrindinių technologinių vamzdynų DN>300) išdėstymu, charakteringi technologiniai pjūviai (M1:50–M1:200);
  • – už sklypo ribų suprojektuotų tinklų planai su techninėmis charakteristikomis (M1:500);
  • – sklypo antžeminių ir požeminių tinklų planas su pagrindiniais techniniais rodikliais (M1:500).

Sąnaudų žiniaraščiai.